Ви увійшли як Гость | Група "Гості" Вітаємо Вас ! | RSS
Меню сайту
Пошук
Архів записів
Погоджено:                                             Погоджено:                                                Затверджую:
Первинна профспілкова організація    Рада учнівського самоврядування                    Директор                  
    КЗ «Чернігівський центр                     КЗ «Чернігівський центр                       КЗ «Чернігівський центр                                                               
  професійно-технічної освіти»              професійно-технічної освіти»              професійно-технічної  освіти»

П О Л О Ж Е  Н Н Я

ПРО ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ
І ВИПЛАТИ СТИПЕНДІЙ УЧНЯМ
КЗ „ЧЕРНІГІВСЬКИЙ   ЦЕНТР
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ   ОСВІТИ”


Відповідно до статті 51 Закону України „Про освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004 р. № 882 „Питання стипендіального забезпечення” із змінами, Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 „Деякі питання стипендіального забезпечення”, Постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 „Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах” здійснюється виплата та встановлені розміри стипендії учням ЧЦПТО.

Загальні питання

1. Дія цього Порядку поширюється на осіб, які навчаються у КЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» за регіональним (державним) замовленням за рахунок коштів загального фонду відповідного місцевого (державного) бюджету, а саме учнів денної форми навчання КЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» (далі — учні).
2. Учням, які навчаються згідно з угодами, укладеними між навчальним закладом та фізичними або юридичними особами, стипендії можуть виплачуватися за рахунок коштів таких осіб, якщо це передбачено умовами укладеної угоди.
Особам, які навчалися згідно із зазначеними угодами і в установленому порядку переведені (поновлені) на навчання за регіональним (державним) замовленням за денною формою навчання (з відривом від виробництва) в межах навчального закладу або до іншого навчального закладу, призначення і виплата стипендій здійснюються згідно з цим Порядком, а саме:
академічної — з місяця, що настає за датою переведення (поновлення) особи на навчання відповідно до наказу керівника навчального закладу;
соціальної — за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.
3. Особам, визначеним пунктом 1 цього Порядку, призначаються такі стипендії:
1) академічні — за результатами навчання у КЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти»;
2) соціальні — на підставі законів, що встановлюють державні пільги і гарантії щодо призначення соціальних стипендій для окремих категорій громадян.
4. Правила призначення академічних стипендій у КЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» розробляються відповідно до цього Порядку, затверджуються його педагогічною радою за погодженням з органом учнівського самоврядування та первинною профспілковою організацією осіб, які навчаються, а також оприлюднюються не пізніше ніж за тиждень до початку навчального семестру.
Для вирішення питань щодо призначення та позбавлення академічної або соціальної стипендії (у тому числі спірних), надання матеріальної допомоги учням, заохочення кращих з них за успіхи у навчанні, участь у громадській і спортивній діяльності наказом директора навчального закладу утворюється стипендіальна комісія.
До складу стипендіальної комісії входять керівник навчального закладу, представники фінансових підрозділів, представники органу учнівського самоврядування, первинної профспілкової організації осіб, які навчаються. При цьому кількість осіб, які представляють у стипендіальній комісії органи учнівського самоврядування та первинної профспілкової організації осіб, які навчаються, повинна становити не менше ніж 50 відсотків складу стипендіальної комісії.
У своїй роботі стипендіальна комісія керується законами та іншими нормативно-правовими актами, що визначають права і обов’язки осіб, які навчаються, цим Порядком, Статутом навчального закладу.
За поданням стипендіальної комісії керівник навчального закладу затверджує реєстр осіб, яким призначаються стипендії, в разі, коли рішення стипендіальної комісії не суперечить вимогам законодавства та правилам призначення стипендій відповідного навчального закладу.
5. Стипендії виплачуються один раз на місяць.
Особам, зазначеним у пункті 1 цього Порядку, стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю, крім випадків, зазначених у цьому Порядку.
У разі коли строк закінчення навчання особи, яка отримує академічну або соціальну стипендію, настає до закінчення місяця або стипендіат вибуває з навчального закладу до закінчення строку навчання, їм виплачується стипендія у повному обсязі за останній місяць навчання.
У період тимчасової непрацездатності, підтвердженої довідкою закладу охорони здоров’я, особа отримує академічну або соціальну стипендію у призначеному їй розмірі.
На час проходження практики або провадження іншої трудової діяльності з дозволу навчального закладу стипендіат зберігає право на отримання стипендії.
Стипендіатам, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, протягом строку перебування на військовій службі виплачується стипендія у розмірі, встановленому згідно з цим Порядком за результатами навчання в останньому перед призовом навчальному семестрі.
Учням, які навчалися за регіональним (державним) замовленням і поновили навчання за таким замовленням після академічної відпустки, академічна стипендія призначається у розмірі, який встановлюється особі згідно з цим Порядком за результатами останнього (до перерви у навчанні) семестрового контролю.
6. У разі коли учень має право на безоплатне харчування, але навчальний заклад не має змоги його забезпечити, особі виплачується академічна або соціальна стипендія без урахування зменшення її розміру згідно з харчування).
Стипендіатам, які мають дітей віком до трьох років і продовжують навчання за денною формою (з відривом від виробництва), виплачуються щомісячна грошова допомога, передбачена законодавством, і стипендія, призначена згідно з цим Порядком.
7. З метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи у навчанні, участь у громадській і спортивній діяльності навчальний заклад має право надавати матеріальну допомогу та заохочення учням за рахунок коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку.
Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення, розробляється навчальним закладом та затверджується його педагогічною радою.
Стипендіальна комісія приймає рішення щодо надання матеріальної допомоги та заохочення окремо щодо кожної особи і кожної виплати.
8. Учням, які навчалися за регіональним (державним) замовленням і перебувають в академічній відпустці за медичними показаннями відповідно до наказу керівника навчального закладу, в межах коштів, передбачених у кошторисі навчального закладу, затвердженому у встановленому порядку, щомісяця виплачується допомога у розмірі 50 відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії відповідного типу навчального закладу.
Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також особам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, допомога виплачується у розмірі соціальної стипендії, яку вони отримували до початку академічної відпустки за медичними показаннями.
 Зазначеним у цьому пункті особам, які хворіють на туберкульоз, допомога виплачується протягом 10 місяців з дня настання тимчасової непрацездатності у подвійному розмірі.
9. Особи, які згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії, за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, виплачується додаткова соціальна стипендія у сумі: учням — 130 гривень.

Академічні та соціальні стипендії у
КЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти»

10. КЗ «Чернігівський центр професійно-технічної освіти» у межах коштів, передбачених для виплати стипендії, вирішує питання про першочергове призначення академічних та соціальних стипендій учням:
1) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків;
2) з числа осіб, які згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” мають пільги під час призначення стипендії;
3) з малозабезпечених сімей (за умови отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);
4) які є дітьми-інвалідами та інвалідами I—III групи;
5) які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності не нижчий ніж 7 за дванадцятибальною шкалою оцінювання;
6) яким Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти” гарантується призначення соціальної стипендії.
11. Академічні стипендії призначаються з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.
Особи, зазначені у підпунктах 1—4 і 6 пункту 10 цього Порядку, які вперше претендують або поновлюють право на призначення соціальної стипендії, подають стипендіальній комісії документи, що підтверджують їх право на отримання пільг та гарантій на стипендіальне забезпечення згідно з нормативно-правовими актами.
Стипендіальна комісія протягом трьох робочих днів приймає рішення щодо призначення соціальної стипендії.
12. Академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:
учням, які за результатами семестрового контролю мають хоча б з одного навчального предмета (дисципліни) менше ніж 10 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання;
учням першого року навчання до першого семестрового контролю.
Дія цього пункту не поширюється на осіб, зазначених у підпункті 1 пункту 10 цього Порядку.
13. Учням з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, призначається соціальна стипендія у розмірі, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
14. У разі коли за результатами навчання успішність учня становить              10-12 балів за дванадцятибальною шкалою оцінювання з кожного навчального предмета (дисципліни), отриманих під час семестрового контролю, розмір соціальної стипендії, призначеної такій особі згідно з абзацами першим і другим пункту 12 цього Порядку, збільшується на 45,5 відсотка*.
15. За особливі успіхи у навчанні, участь у громадській, спортивній або дослідницькій діяльності учням за поданням стипендіальної комісії навчального закладу можуть призначатися іменні або персональні стипендії навчального закладу, виплата яких здійснюється у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, відповідно до положення про іменні або персональні стипендії навчального закладу, що затверджується його керівником.
Розмір іменної або персональної стипендії навчального закладу підвищується порівняно з призначеною згідно з пунктом 14 цього Порядку на              65 гривень.

16. Учням (крім тих, що зазначені у підпункті 1 пункту 10 цього Порядку), які забезпечуються безоплатним триразовим харчуванням, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії, призначеної згідно з пунктами 12, 14, 15 цього Порядку, зменшується на 50 відсотків*, а тим, що забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням, — на 20 відсотків*.
17. Учням, строк навчання яких становить не більш як 10 місяців, які закінчили загальноосвітні навчальні заклади, в яких вивчали основи тваринництва і сільськогосподарської техніки, а також з числа осіб, звільнених у запас із Збройних Сил, розмір стипендії, призначеної згідно з пунктами 12, 14 і 15 цього Порядку, збільшується на 20 відсотків*, учням, які є інвалідами по зору і слуху, — на 50 відсотків*.
18. Учням, які відповідно до наказу керівника навчального закладу поновлені на навчання за регіональним (державним) замовленням, у разі наявності права на призначення соціальної стипендії така стипендія призначається за процедурою та у строки, визначені цим Порядком.______________________
* У разі коли розмір стипендії, розрахований відповідно до цього Порядку, визначений у гривнях з копійками, розмір такої стипендії заокруглюється до найближчого цілого числа, більшого за розрахункове.


 Ви можете поділитись цією інформацією з друзями, додати її до вибраного або підписатись на оновлення :
Карта НПЦ України
МОН України
Електронна ліцензі
Форма входу
Наше опитування
Оцініть наш сайт
1. Відмінно
2. Добре
3. Непогано
4. Жахливо
5. Погано
Всього відповідей: 32
Статистика

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0
Корисні посилання
Профорієнтаційний термінал
Block title
Block content
Block title
Block content
Мова сайту

Чернігівський центр ПТО © 2010-2024 Система Orphus